AANMELDEN

 

 

Marijke van den Blink

Psychologie Praktijk Blink

Weteringschans 72-3
1017 XR Amsterdam

06-13394616

info@
psychologiepraktijkblink.nl

KOSTEN EN VERGOEDINGEN met véél wijzigingen in 2014 (onderstaande informatie is veel, doch zo volledig en zinvol mogelijk, bij vragen aarzel niet contact op te nemen, onderaan de pagina staat een samenvatting)

Reorganisatie Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
In 2014 wordt de GGZ gereorganiseerd. Er gaat veel veranderen en ook op de psychologische zorg wordt bezuinigd. Wat in 2013 nog eerstelijnszorg genoemd werd, valt in 2014 onder de Basis GGZ. Ook de vergoedingen voor consulten bij de 'eerstelijnspsycholoog' veranderen. In 2013 kreeg u slechts 5 consulten (deels) vergoed via uw zorgverzekering. De beperking van 5 vergoede consulten en de eigen bijdrage van € 20 zullen in 2014 komen te vervallen. Het aantal gesprekken dat (deels) vergoed wordt vanuit de basisverzekering is afhankelijk van verschillende factoren (de ernst van u klachten en het beloop, de complexiteit, de risico's en het vermoeden van DSM-problematiek). In samenwerking en na overleg met u, zal ik aangeven voor welk pakket van de Basis-GGZ u in aanmerking komt. Als hoofdbehandelaar kan ik dit pakket in overleg met u aan te passen of na afronding van een pakket een nieuw traject (en pakket) met u te starten.

Het verzekerd pakket verandert
Een deel van de klachten/problemen waarmee mensen zich tot nu toe bij een psycholoog melden, wordt vanaf 2014 wettelijk uitgesloten van vergoeding. Alleen wanneer iemand een officiële psychische stoornis heeft (volgens de DSM-IV-TR), valt dat onder de verzekering. Het idee hierachter is dat ziektekostenverzekeringen alleen bestemd zijn voor ziekte. Daarbij is de behandeling van bepaalde stoornissen helemaal niet meer verzekerd bij psychologen, maar wordt dit alleen vergoed bij uw huisarts. Ik kan u wel met deze klachten of problemen helpen (dat is onderdeel van mijn vak), maar de kosten hiervan komen dan geheel voor uw rekening (onverzekerde zorg).

Informatie naar DBC-systeem
In de regels van de nieuwe GGZ is het geven van informatie over de diagnose een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen. Psychologen moeten dan de hoofdgroep aangeven, waarbinnen uw diagnose valt, bijv. ‘angststoornissen’.  Zij moeten dit geanonimiseerd aanleveren bij het DBC informatiesysteem. Het is wel mogelijk tegen het verstrekken van deze informatie bezwaar aan te tekenen. Als u hier bezwaar tegen heeft kan u dat met mij overleggen. Wanneer uw klacht of probleem buiten het verzekerde pakket valt of u wilt zelf betalen, dan is er geen noodzaak tot het geven van informatie aan derden.

Verwijzing van een arts
Verder is het in 2014 van belang dat u voor het eerste gesprek een verwijzing hebt van een huisarts, bedrijfsarts of jeugd/schoolarts, als u in aanmerking wilt komen voor vergoede zorg. De verwijzing moet aan bepaalde voorwaarden voldoen, er moet instaan dat u komt voor de generalische Basis GGZ en tevens dient de (vermoede) diagnose en ook de AGB-code van de arts vermeld te worden.

Zorgpakketten
Afhankelijk van een aantal criteria (o.a. de ernst en complexiteit van uw klachten) komt u in aanmerking voor een bepaalde hoeveelheid behandeltijd. Dit is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De precieze indicatie zal in 2014 worden ingeschat door uw psycholoog. Als bij u een stoornis (ziekte) wordt vastgesteld, zal elke behandeling, bij elke psycholoog (dus ongeacht of er contracten met verzekeraars zijn gesloten), afgerekend worden in de vorm van deze zorgpakketten en gelden de verplichtingen van verwijsbrief en informatie-aanleveren aan het DBC-systeem.

Contracten met verzekeraars
Ik heb ervoor gekozen geen contracten te sluiten met zorgverzekeraars. Door het contracteren van zorgaanbieders krijgen zorgverzekeraars mijn inziens een negatieve invloed op de uitoefening van het vak. Dit gaat ten koste van een goede behandeling. De zorgverzekeraar stuurt namelijk aan op geld in plaats van op een kwalitatief goede behandeling. Door geen contract af te sluiten met zorgverzekeraars probeer ik de privacy én kwaliteit van mijn behandelingen te waarborgen. Vanzelfsprekend houd ik me wel aan de beroepscode van het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) www.psynip.nl. Omdat ik geen contracten heb afgesloten is er sprake van een behandelenovereenkomt tussen u en mij, waardoor u de kosten na betaling zelf moet declareren bij uw zorgverzekeraar en de vergoeding die u terugkrijgt, afhankelijk is van uw zorgverzekering. De hoogte van de vergoeding hangt onder anderen af van uw polis (Restitutie of Natura) en van de hoogte van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in de Basis-GGZ. Dit betekent dat u als u een Natura polis heeft in de meeste gevallen niet de gehele tariefkosten vergoed zal krijgen en de vergoeding afhangt van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in de Basis-GGZ. Als u een Restitutie polis heeft wordt over het algemeen wel het gehele traject vergoed. Toch raad ik u aan dit goed te informeren bij uw zorgverzekeraar zodat u niet voor financiële verrassingen komt te staan.

Nieuwe producten in de Basis GGZ (voorheen oa eerstelijns zorg) In welk product de aan u geleverde zorg valt, zal ik vaststellen op basis van de verwijsbrief en op basis van de informatie van u tijdens het eerste gesprek en ik zal dan rekening houden met verschillende factoren (de ernst van u klachten en het beloop, de complexiteit, de risico's en het vermoeden van DSM-problematiek) en mijn keuze aan u toelichten.

Producten

Prijs

Tijd inclusief indirecte* taken

Basis GGZ Kort (BK)

€453,79

90-294 minuten (± max 5 sessies)

Basis GGZ Middel (BM)

€773,19

295- 495 minuten (± max 8 sessies)

Basis GGZ Intensief (BI)

€1212,41

496- 750 minuten (± max 12 sessies)

Transitieproduct

€185,22

1-90 minuten

Overig Product OVP-product (onverzekerd)

€90,-

60 minuten 

* indirecte taken bestaan oa uit: voorbereiding, verslaglegging (dossier), administratieve verplichtingen jegens verzekeraars, overleg met een arts indien nodig

Product kort, middel en intensief
Binnen een product wordt niet meer gesproken over aantal sessies maar aantal minuten. Binnen bovengenoemde producten (kort, middel en intensief) vinden de volgende behandelcomponenten plaats:
1) intake, diagnostiek, opstellen behandelplan, openen administratief dossier (totaal max 90 min)
2) uitvoering van het met de patiënt overeengekomen behandelplan op basis van de richtlijnen
3) inhoudelijk email- dan wel telefonisch contact
4) afronding, evaluatie en verslaglegging voor huisarts of bedrijfsarts (altijd na schriftelijke toestemming patiënt)
5) eventueel telefonisch overleg met een verwijzer (altijd na schriftelijke toestemming patiënt)

Behandelcomponent waaruit een product kan bestaan Contacttijd Indirecte tijd 
intake; dossier openen 45-60 min 30-45 min
consult kort 30 min 15 min
consult normaal 45 min 15 min
consult lang 60 min 15 min
dubbel consult 90 min 15 min
e-mailconsult 15 min -
telefonisch consult 15 min 10 min

Transitieproduct
Het transitieproduct geldt alleen voor patiënten waarvan de behandeling is gestart in 2013 en die in een afrondende fase van de behandeling zitten en voor patiënten bij wie sprake is van een onterechte verwijzing (als er na de eerste intakeafspraak bij mij blijkt dat er geen sprake van een zgn. DSM-IV classificatie is).

Overig product (OVP): particuliere consulten
Het OVP-product staat voor zorg die niet vergoed wordt vanuit het basispakket maar wel nodig kan zijn of gewenst is. Te denken valt aan behandeling van relatieproblemen of arbeidsgerelateerde problemen, specifieke angsten, zelfbeeldproblematiek of persoonlijkheidstrekken (zie uw polisvoorwaarden voor de lijst met problemen die buiten de vergoeding van de zorgverzekeraar vallen). Dit product kan zowel los van andere producten als binnen een product kort, middel of intensief aangeboden worden. Een OVP-consult bestaat uit maximaal 45 minuten contacttijd en 15 minuten indirecte tijd. U ontvangt voor OVP-consulten een factuur, u kunt deze NIET indienen bij uw zorgverzekeraar.

Afzeggen van een afspraak
Soms kan het gebeuren dat u noodgedwongen een afspraak moet afzeggen. Doet u dit zo snel mogelijk en minstens 24 uur (een werkdag) van tevoren. Indien u de dag vóór de afspraak vóór 12:00 uur uw afspraak afbelt, breng ik u geen kosten in rekening. Indien u de afspraak na 12:00 uur de dag ervoor afbelt, breng ik de helft van het consult bij u in rekening (€42,50). Indien u zonder bericht niet verschijnt, breng ik het volledige tarief in rekening (€85,00). Niet nagekomen afspraken komen niet in aanmerking voor vergoeding. De kosten zijn dan voor eigen rekening. 

Verplicht eigen risico (alleen voor 18plus)
Vanaf 1 januari 2008 geldt voor iedereen een verplicht eigen risico. Vanaf 1 januari 2014 is dit € 360,00 voor iedereen die ouder is dan 18 jaar. Dit betekent dat iedereen elk jaar € 360,00 zelf moet betalen voor zorg die in het basispakket is opgenomen. Dit geldt ook voor psychologische hulpverlening.

Begeleiding op basis van PGB (persoonsgebonden budget)
Indien er voor dit jaar aan u een PGB toegekend is, dan is het afhankelijk van de hulpvraag, in veel gevallen tevens mogelijk om de consulten te vergoeden vanuit het PGB (als het bijvoorbeeld activerende begeleiding betreft). Wij kunnen hier in gezamenlijk afspraken over maken.

Samenvatting, hoe gaat het in de praktijk?
U heeft klachten waarbij u graag psychologische hulp wil. Als u in aanmerking wil komen voor een vergoeding van de zorgverzekeraar gaat u naar de huisarts en als deze inderdaad inschat dat uw vraag of klacht valt onder de Generalistische Basis GGZ zal u een verwijsbrief krijgen. U maakt een afspraak bij mij en tijdens de kennismaking, zullen wij in overleg en met de informatie die ik van u en uw huisarts heb gekregen vaststellen of uw vraag valt onder verzekerde zorg. Zo niet, dan kan ik u wel helpen, maar zal u het zelf moeten betalen. Indien dit wel het geval is, zal ik vaststellen onder welke zorgproduct de aan u geleverde zorg zal vallen (kort-middel-intensief). Aangezien ik om oa provacy redenen voor de client geen contracten heb met zorgverzekeraars zal de vergoeding die u krijgt van uw zorgverzekering afhangen van uw polis en voorwaarden, waarbij er een hogere vergoeding geldt voor de duurdere restitutie polis. Na opstellen en ondertekening van het behandelplan door u en mij, zullen wij het traject starten en zullen wij verschillende afspraken samen hebben. Indien gewenst kan ik u tussentijds een voorschot a u factureren zodat u niet bij afronding van een product of behandeling de gehele productprijs (zie boven) hoeft te betalen. U betaalt mij de voorschotten of het gehele bedrag en na afronding van een product kan u dit in zijn geheel bij u zorgverzekering declareren en krijgt u de bij uw polis en situatie passende vergoeding (rekening houdend met uw verplichte eigen risico).

Informeer voor meer informatie en vergoedingen bij uw eigen ziektekostenverzekeraar om vooraf duidelijkheid te hebben over uw persoonlijke situatie betreft vergoedingen.

Bovenstaande informatie is veel, doch zo volledig en zinvol mogelijk, bij vragen aarzel niet contact op te nemen!